Facebook
Morski Horyzont
 
Nie masz żadnych wstępnych rezerwacji.
W tym miejscu możesz przechowywać swoje ulubione oferty
Zamknij
Szukaj
Filters

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

https://morskihoryzont.pl/

 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: "Regulamin") ustanowiony jest dla serwisu https://morskihoryzont.pl/ prowadzonego przez firmę Creativium Piotr Gawron z siedzibą przy ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, zarejestrowaną w centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 8151488587, REGON: 180329789, e-mail: info@creativium.pl, Telefon: (+48) 17 715 89 93, dalej jako dalej jako „Firma”.

Firma Creativium Piotr Gawrondziała jako agent. Odpowiedzialność Firmy jest ograniczona do zarządzania wpłatami od Klientów, potwierdzenia rezerwacji, a po otrzymaniu określonych wpłat przygotowania dokumentu Boarding-Pass, który upoważnia do przejęcia czarterowanego jachtu.

 

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis internetowy - dostępna pod adresem https://morskihoryzont.pl/ platforma internetowa, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do usług świadczonych przez Firmę, polegających na udostępnianiu Armatorom powierzchni w Serwisie, na których zaprezentowane zostaną przez Armatorów, informacje o dostępnych Armatorów ogłoszeniach i ofertach dotyczących czarteru jachtów. Firma świadczy również usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom formularza, za pośrednictwem którego mogą składać zapytania o dostępne usługi.  
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która korzysta z usług świadczonych przez Firmę za pośrednictwem drogi i usługi elektronicznej.
 3. Przedsiębiorca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient - zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.
 6. Formularz - formularz udostępniany w Serwisie, do którego Użytkownik wprowadza dane.
 7. Adres poczty elektronicznej - adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika.
 8. Usługa - usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Firmę droga elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego, bez jednoczesnej obecności stron.
 9. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 10. Czarter jachtu – wynajem określonego jachtu na dany okres czasu z określonego portu. Jacht jest wynajmowany bez załogi.
 11. Dane kontaktowe oznaczają:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
   Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2. w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 12. Armator – podmiot z którym Firma zawarła umowę o współpracy oraz firma zajmująca się zarządzaniem flotą jachtów w imieniu własnym lub w imieniu właściciela. Oferty poszczególnych firm znajdują się stronie Serwisu. W imieniu Armatora Firma zawiera umowę rezerwacji jachtu.
 13. Wstępna rezerwacja – jest to rezerwacja dokonana w portalu Morskihoryzont.pl którą należy rozumieć jako prośba o sprawdzenie u Armatora dostępności jachtu oraz poprawności podanej ceny. Jest ona automatycznie generowana z poziomu portalu Morskihoryzont.pl po poprawnym dokończeniu procesu rejestracji.
 14. Potwierdzona rezerwacja – jest to rezerwacja zweryfikowana przez Agenta i potwierdzona u Armatora w zakresie dostępności i poprawności. Rezerwacja ta jest wysyłana ręcznie i indywidualnie poza systemem rezerwacji portalu Morskihoryznot.pl w osobnej wiadomości e-mail.
 15. Ogólne Warunki Czarteru – są to warunki czarteru ustanowione przez Armatora i według nich, Jacht zostanie czarterowany klientowi. Obowiązkiem klienta jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Czarteru Armatora, zanim będzie dokonana płatność do Potwierdzonej rezerwacji. Każdy z Armatorów dysponuje innymi Ogólnymi Warunkami Czarteru. Dokument ten jest wysyłany ręcznie i indywidualnie poza systemem rezerwacji portalu Morskihoryznot.pl w osobnej wiadomości e-mail wraz z dokumentem „Potwierdzona Rezerwacja”.
 16. Polityka prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 18. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę za pośrednictwem Serwisu.

 

§2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego https://morskihoryzont.pl/, warunki zawierania i rozwiązywania Umów zawartych dzięki działalności Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Użytkownik oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin Serwisu łącznie z Ogólnymi Warunkami Czarteru reguluje stosunek prawny Klientów z  Armatorami.
 3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu i w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania, a następnie również przestrzegania jego postanowień.
 5. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
 6. Poprzez akceptację Regulaminu i korzystanie z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik akceptuje sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz fakt przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Firmy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 8. Firma spełnia rolę Agenta, więc wszystkie zawarte za pomocą Serwisu Morskihoryzont.pl rezerwacje u Armatorów, dokonywane są w imieniu Klientów.
 9. Oferty czarterów które prezentowane są w Serwisie są ofertami Armatorów. Rezerwacja jachtu za pośrednictwem Serwisu jest równoważna z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Czarteru Armatora, sankcjonujących relacje pomiędzy Klientem a Armatorem.
 10. Firma nie jest odpowiedzialna za jakość usługi czarteru zamówionego za pomocą Serwisu oraz usług towarzyszących u poszczególnych Armatorów.
 11. Zamówienia powyżej jednego czarterowanego jachtu, nie powinny być traktowane jako usługi typu „Impreza turystyczna”, będąca pakietem usług turystycznych według definicji Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., gdyż każdy wynajęty jacht należy definiować jako kolejną umowę o usługę turystyczną typu czarter jachtu. 
 12. Wniosek wysłany przez Użytkownika za pośrednictwem strony https://morskihoryzont.pl/ z jego danymi osobowymi jest dobrowolny.
 13. Serwis nie odpowiada za treść przedstawioną w Ogólnych Warunkach Czarteru poszczególnych Armatorów.
 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za realizację bądź brak realizacji usługi czarteru bądź niewykonanie usługi na wystarczającym poziomie dla Klienta.
 15. Oferta przedstawiona na stronach Serwisu stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone na stronach Serwisu zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych.

 

§3
Wymagania techniczne oraz Pliki Cookie

 1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
  1. dostępem do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
  3. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Serwis umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez Serwis, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
 3. Serwis za uprzednią zgodą Użytkownika przechowuje na jego komputerze pliki cookie, które niezbędne są do świadczenia Usług oferowanych przez Serwis oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

§4
Warunki świadczenia usług
 

 1. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Główna funkcją Serwisu internetowego jest umożliwienie Użytkownikowi uzyskania dostępu do oferowanych przez Armatorów za pośrednictwem Serwisu Usług i Ofert.  
 3. W ramach stron Serwisowych możliwe jest  skorzystanie przez Użytkowników z formularza, za pośrednictwem którego mogą złożyć zapytanie odnośnie wybranej oferty Armatora.
 4. Usługi świadczone przez Firmę z wykorzystaniem Serwisu, świadczone są 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
 5. W działaniu Serwisu internetowego mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacji systemów informatycznych lub systemów obsługujących serwis, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, jak też przerwy techniczne związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Firma ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

 

§5
Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego równoznaczne jest z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 2. Użytkownik podejmując czynności na stronach Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował. Oświadczenie Użytkownika składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w Formularzu.
 3. Zawarcie przez Użytkownika Umowy o wykonanie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą wysłania do Systemu wypełnionego przez Użytkowania Formularza.
 4. Wysyłając wypełniony Formularz Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych Użytkownika do Partnerów Serwisu.
 5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, poprzez opuszczenie Serwisu internetowego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwila opuszczenie Serwisu internetowego przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie.
 7. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas niezbędny do świadczenia usług przez Serwis i wygasa po spełnieniu przez Strony świadczeń, do których zawartą Umową były zobowiązane.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, upoważnia Firmę do przekazania danych Użytkownika do współpracujących z firmą Armatorów, których usługi są prezentowane w Serwisie.

 

§6
Rezerwacja

 1. Umowa czarterowa jest zawierana pomiędzy Armatorem a Klientem, ewentualnie przy udziale Serwisu. W wypadku udziału w zawarciu umowy Serwis pełni wyłącznie funkcję pośrednika.
 2. Rezerwacje traktowane są jako Wstępne rezerwacje które następnie weryfikowane są u Armatora pod kątem dostępności i poprawności. Wstępne Rezerwacje nie mogą być traktowane jako wiążące. 
 3. Wstępna rezerwacja dokonana przez Klienta jest przekazywana do Armatora aby dokonać jej weryfikacji pod względem dostępności jachtów oraz zgodności ceny. W przypadku gdy przedstawione ceny na stronach Serwisu różnią się od cen podanych przez Armatora, Firma ma prawo do zmiany wartości ceny podczas weryfikacji Wstępnej Rezerwacji.
  W przypadku różnicy w cenach Klient ma prawo anulować swoją Wstępną Rezerwację bez prawa do ewentualnych rekompensat lub zaakceptować zmianę ceny. W dokumencie „Potwierdzona Rezerwacja” zweryfikowana cena będzie już ceną ostateczną. W cenę nie jest wliczona usługa prowadzenia jachtu przez skippera. 
 4. W przypadku gdy Armator będzie musiał anulować rezerwację lub wprowadzić w niej istotne zmiany, Czarterujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Uzasadnienie anulowania lub zmian powinno być rozstrzygane w oparciu o Ogólne Warunki Czarteru danego Armatora. W takiej sytuacji firma Creativium Piotr Gawron może pośredniczyć w prowadzonej korespondencji, natomiast nie jest odpowiedzialna za ponoszone przez Klienta konsekwencje zmian lub anulowania rezerwacji. 
 5. W przypadku gdy Klient ma specjalne wymagania odnośnie czarteru, informacje taką należy zgłosić w czasie dokonywania rezerwacji. Firma jaki i Armator nie gwarantują, że specjalne oczekiwania zostaną spełnione. Brak spełnienia specjalnych próśb, nie może być traktowany jako podstawa do anulowania rezerwacji.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§7
Procedura potwierdzania rezerwacji

 1. Klient przed potwierdzeniem wstępnej rezerwacji powinien podać swoje dane i potwierdzić, że po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem, akceptuje Regulamin Morskihoryzont.pl.
 2. Po dokonaniu Wstępnej Rezerwacji, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji zostanie automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie  rezerwacji do weryfikacji u Armatora.
 3. W ciągu 48 godzin (w dni robocze) Klient otrzyma wiadomość e-mail z załączonym dokumentem PDF „Potwierdzona Rezerwacja”. Wspomniany dokument jest potwierdzeniem ze strony Armatora wstępnej rezerwacji wybranego jachtu dla Klienta. W razie braku możliwości potwierdzenia rezerwacji w ciągu 48h, Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail o sytuacji związanej z zamówionym czarterem.
 4. Wraz z dokumentem „Potwierdzona Rezerwacja” przesłane zostaną do Klienta informacje zawierające szczegóły dotyczące płatności oraz Ogólne Warunki Czarteru Armatora.
 5. W przeciągu 4 dni od dnia otrzymania przez klienta dokumentu PDF „Potwierdzona Rezerwacja”, Klient powinien uiścić płatność zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dokumencie. Standardowo płatność wynosi 50% ceny czarteru dla rezerwacji dokonanej na więcej niż na 40 dni przed planowaną datą zaokrętowania lub 100% ceny czarteru w przypadku gdy rezerwacja została dokonana na mniej niż 40 dni przed zaplanowaną datą zaokrętowania.
 6. W przypadku płatności przez Klienta 50% ceny czarteru dla rezerwacji dokonanej na więcej niż na 40 dni przed planowaną datą zaokrętowania, pozostała do zapłaty kwota z tytułu czarteru musi zostać uiszczona przez Klienta najpóźniej na 35 dni przed czarterem.
 7. Przedstawione warunki płatności obowiązują Klientów również, gdy Ogólne Warunki Czarteru danego Armatora podają inne informacje.
 8. Po uiszczeniu płatności Klient otrzymuje dokument PDF mówiący o otrzymaniu części lub całości wpłaty.
 9. Po otrzymaniu przez Firmę wpłaty przez Klienta pierwszej raty, w przypadku gdy do rejsu pozostało więcej niż 40 dni bądź w razie płatności całej należności za czarter jachtu, do Klienta zostaje wysłana Umowa czarteru.
 10. Brak wpłaty w terminie wskazanym w pkt. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu zarówno całej kwoty jak i należnej raty skutkuje anulowaniem  „Potwierdzonej Rezerwacji”. Firma nie zwraca Klientom należności wpłaconych z tytułu uiszczonych rat.
 11. Anulowanie „Potwierdzonej Rezerwacji” zachodzi również na skutek wysłania przez Klienta w przeciągu 4 dni od dnia otrzymania informacji o potwierdzeniu rezerwacji informacji drogą elektroniczną na adres info@morskihoryzont.pl. o odstąpieniu od umowy.
 12. Klient nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z anulowaniem umowy, a umowa z Armatorem nie zostaje zawarta.
 13. Przedstawione warunki płatności obowiązują Klientów również, gdy Ogólne Warunki Czarteru danego Armatora podają inne informacje.
 14. Po podpisaniu Umowy Czarteru niezbędne jest przesłanie jednego własnoręcznie podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy na adres siedziby Firmy.
 15. W razie nie przesłania przez Klienta własnoręcznie podpisanego egzemplarza Umowy na adres siedziby Firmy, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, korespondencja e-mailowa prowadzona pomiędzy stronami z której wynika chęć zawarcia umowy jak również przesłanie przez Klienta zeskanowanej umowy z umieszczonym niej podpisem Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy i dla celów dowodowych świadczy o zawarciu umowy pomiędzy stronami.
 16. Klient po zapłaceniu wszelkich należności za czarter jachtu otrzymuje od Firmy dokument Boarding-Pass, który upoważnia do przejęcia jachtu od Armatora.
 17. Najpóźniej na 35 dni przed zaokrętowaniem Klient powinien wysłać drogą elektroniczną listę załogi oraz skan uprawnień do prowadzenia jachtu. Firma nie sprawdza poprawności danych ujętych w Liście Załogi oraz wspomnianych uprawnień, lecz przekazuje je do Armatora. Czarterujący jest odpowiedzialny zapewnić odpowiednią osobę z uprawnieniami do prowadzenia jachtu na danym akwenie.
 18. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisie jachtu i warunkach czarteru.
 19. Klient w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji ma obowiązek zgłosić do Morskihoryzont.pl zauważone błędy.

 

§8
Rezygnacja z czarteru

 1. Klient rezygnując z Czarteru, ma prawo wskazać osobę, która go zastąpi i przejmie na siebie prawa i obowiązki które wynikają z umowy. Istnieje możliwość, że zmiana osoby czarterującej będzie podlegała wskazanej przez Armatora opłacie manipulacyjnej.
 2. Klient rezygnując z Czarteru, ma prawo wskazać osobę, która go zastąpi i przejmie na siebie prawa i obowiązki które wynikają z umowy. Jeśli tak się nie stanie, to Creativium Piotr Gawron zatrzyma:
  • 50% opłaty za czarter, jeżeli rezygnacja wystąpiła na więcej niż 30 dni przed datą zaokrętowania;
  • 100% opłaty za czarter, jeżeli rezygnacja wystąpiła na 30 dni lub mniej przed datą zaokrętowania.
 3. Warunki rezygnacji z Czarteru obowiązują Klientów również, gdy Ogólne Warunki Czarteru danego Armatora podają inne informacje.
 4. Jeżeli to Armator anuluje czarter, wówczas obowiązują zasady wymienione w Ogólnych Warunkach Czarteru poszczególnego Armatora.
 5. Firma Creativium Piotr Gawron nie jest odpowiedzialna za konsekwencje anulowania Czarteru przez Armatora, jednak korespondencja z Armatorem będzie prowadzona przez Creativium Piotr Gawron.

 

§9
Dokumenty dodatkowe

 1. Klient oraz załoga powinni się ubezpieczyć odpowiednio do swoich potrzeb i planowanych aktywności. Czarterujący powinien posiadać przy sobie polisę ubezpieczeniową, łącznie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
 2. Do obowiązków Klienta należy sprawdzenie, czy w miejscu gdzie czarteruje Jacht, jest wymagana wiza, paszport, specjalne wymogi dotyczące stanu zdrowia. Wspomniane wymogi powinien przed wyjazdem skonsultować z ambasadą, biurem paszportowym, lekarzem.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania ze stron Klienta w zakresie czynności wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

 

§10
Ochrona danych osobowych

Creativium Piotr Gawron z siedzibą w Łańcucie (37-100), przy ul. Podzwierzyniec 29 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:
1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
3. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
4. realizacji obowiązków Creativium przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
5. ochrony praw Creativium zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
6. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
7. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, w zależności od udzielonej zgody
Creativium może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
8. podmiotom, z którymi Creativium ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Creativium przewidzianych prawem, ochrony praw Creativium zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Creativium w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Creativium może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Creativium umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Creativium,
9. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
10. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Powyższe czynności mogą Państwo zgłaszać na info@creativium.pl
11. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
12. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Inne postanowienia:
13. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
14. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
15. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
16. Dane osobowe będą przechowywane przez Creativium wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Creativium.
17. Creativium Piotr Gawron zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Creativium Piotr Gawron obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności Creativium Piotr Gawron będzie informować na stronach serwisu.

 

§11
Zasady odpowiedzialności

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania Serwisu wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza Serwisu internetowego (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza Serwisu internetowego, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu internetowego z przyczyn od niej niezależnych.
 5. Firma posiada prawo do zawieszenia dostęp do Serwisu internetowego, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, czy też z innych przyczyn niezależnych od Firmy oraz na czas dla tego niezbędny.
 6. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 8. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Firma posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze.
 9. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
 10. Firma udostępnia w Serwisie internetowym łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z nich, Użytkownik opuszcza strony Serwisu internetowego i czyni to na własną odpowiedzialność. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za skutki ich użycia.
 11. Firma oświadcza, że Serwis internetowy zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, grafiki oraz inne dobra niematerialne, będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej i autorskiej.
 12. Dokonany w Serwisie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

 

§12
Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących oferowanych Usług przez Firmę.
 2. Składanie reklamacji odbywa się drogą pisemną, poprzez przesłanie pisemnej skargi na adres Firmy.
 3. Przedmiotu reklamacji nie stanowią w szczególności treści dokumentów udostępnione przez Partnerów Serwisu oraz Armatorów, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarek internetowych lub inne okoliczności związane z działalnością pozostałych podmiotów związanych z działalnością Firmy, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
 6. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Armator oraz Firma nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz nie są odpowiedzialni za płatność rekompensaty za wspomniane skutki (np. zmiana jachtu, anulowanie czarteru, opóźnienia). W przypadku czarterów Siłę wyższą definiuje się jako wydarzenia których nie jest się w stanie uniknąć, przewidzieć. Do takich wydarzeń zalicza się wojna, stan wojenny, strajk, działalność terrorystyczna, katastrofa przemysłowa, naturalna lub nuklearna, nadzwyczajne zjawiska pogodowe, pożar oraz wszystkie sytuacje na które nie ma wpływu Armator jak i Creativium Piotr Gawron.
 8. Odpowiedzialność Firmy ograniczona jest maksymalnie do 10% wartości ceny za świadczone usługi których dotyczy reklamacja.

 

§13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Spory wynikające z niniejszego regulaminu, a dotyczące usług świadczonych przez Firmę winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Firmy, a gdy stroną sporu jest Konsument według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Spory dotyczące usług świadczonych przez Armatora będą rozpatrywane według prawa wynikającego z Ogólnych Warunków Czarteru Armatora.

 

Newsletter - informacje o czarterach